Opportuniteiten van videoconsultaties in het kader van de New Deal

23 februari 2024

De komst van de New Deal voor huisartsen brengt niet alleen een nieuw financieringsmodel mee, maar ook nieuwe mogelijkheden om je praktijk te optimaliseren. Het is een moment om je praktijkvoering te herzien en van efficiëntie een prioriteit te maken. Maar wat kan een dergelijke reorganisatie inhouden voor je praktijk? In dit artikel gaan we dieper in op hoe hybride zorg via videotechnologie een opportuniteit vormt in het kader van de New Deal.

Opportuniteiten van videoconsultaties in het kader van de New Deal

De New Deal in een notendop (1)

Wat is de New Deal?

De New Deal vertegenwoordigt het derde organisatie- en financieringsmodel van de huisartsgeneeskunde. Dit model beoogt een herstructurering van de werkwijze van huisartsen, waarbij taakdelegatie en praktijkondersteuning centraal staan. Het werkt op vrijwillige basis en artsen die willen deelnemen, kunnen na het proefproject instappen.

Drie pijlers

De New Deal introduceert een financieringssysteem met drie pijlers, gericht op het waarborgen van evenwichtige en rechtvaardige vergoedingen voor huisartsen.

1. Financiering per verstrekking & 2. Forfaitaire en gewogen financiering per patiënt

Het nieuwe model behoudt het principe van de vergoeding per verstrekking, waaronder raadplegingen, bezoeken en technische handelingen. Het tarief voor raadplegingen en bezoeken in een New Deal-huisartsenpraktijk zal weliswaar lager zijn, maar dit wordt gecompenseerd door een forfaitaire en gewogen financiering per patiënt met een vaste therapeutische relatie, bovenop het globaal medisch dossier of GMD (capitatiefinanciering). Dit zorgt voor een financieel evenwicht, waarbij het vaste bedrag per patiënt aangepast wordt aan de gemiddelde zwaarte van de individuele zorg en hoger is dan het huidige GMD-bedrag.

3. Premiefinanciering voor de praktijk

De laatste pijler van het financieringssysteem omvat een premiefinanciering voor de praktijk. Deze dient als stimulans voor huisartsenpraktijken om meer in te zetten op samenwerking en taakdelegatie. Bestaande financieringsvormen, bijvoorbeeld de geïntegreerde praktijkpremie en de beschikbaarheidsvergoedingen, blijven behouden en worden aangevuld met extra premies, zoals een premie voor praktijkmanagement en een optionele premie voor praktijkverpleegkunde. Dit stimuleert niet alleen de samenwerking binnen de praktijk, maar bevordert ook de inzet van gespecialiseerd personeel.

Proefproject

Het proefproject voor de New Deal gaat begin 2024 van start. De eerste huisartsen(praktijken) zullen dan de voor- en nadelen ervan kunnen ervaren. Een evaluatieperiode van drie jaar, onder leiding van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE), zal de effectiviteit van deze vernieuwing toetsen en bijsturen. Het einddoel is de duurzame integratie van de New Deal in het verplichte ziekteverzekeringsstelsel.

Inzet van technologische middelen binnen de New Deal

Tijdens de covidpandemie werden, vooral door huisartsen, snel teleconsultaties geïmplementeerd als succesvol alternatief voor fysieke afspraken. In zowel 2020 als 2021 werden door huisartsen ongeveer 9,5 miljoen consultaties via telefoon of video uitgevoerd (2). Teleconsultaties hebben na de pandemie hun plek verworven.

Ook binnen de New Deal kan videoconsultatie waarde creëren. Zoals eerder vermeld, zal de financiering per verstrekking lager liggen. Zo zal het honorarium voor een videoraadpleging door een huisarts concreet 14,28 euro bedragen, met een persoonlijk aandeel van 1 euro voor een patiënt met verhoogde tegemoetkoming (VT), en 4 euro voor een patiënt zonder VT (3). Dit geldt bovenop de eerder vermelde premies, de vergoeding voor de vaste therapeutische relatie (GMD-honorarium) en de extra vergoeding op basis van de zorgzwaarte van de patiënt, die jaarlijks zullen worden uitbetaald binnen de New Deal.

Het is dus aan de arts om met het vastgestelde basisbedrag de zorg op een efficiënte manier te organiseren voor het komende jaar. De slimme inzet van videoconsultaties kan de financiële daling per prestatie compenseren. Door strategisch gebruik te maken van deze technologie, kan de arts het basisbedrag efficiënter benutten. Het gebruik van videoconsultaties biedt namelijk de mogelijkheid om minder afhankelijk te zijn van dit basisbedrag, aangezien de extra vergoeding per prestatie niet significant verschilt van die van een fysiek consult. Dit opent de deur naar een zorgsysteem waarin artsen kunnen optimaliseren en meer waarde kunnen halen uit efficiëntere vormen van zorgverlening, zoals videoconsultaties, zonder gebonden te zijn aan strikte financiële beperkingen. Het is een middel om zorg op afstand door huisartsen effectiever en efficiënter in te zetten.

Opportuniteiten van videoconsultaties in het kader van de New Deal

De New Deal legt sterk de nadruk op, onder meer, de verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg met speciale aandacht voor kwetsbare patiënten, een betere samenwerking en taakdelegatie, en proactieve en preventieve zorg. Dit nieuwe financieringsmodel vormt dus een kantelpunt naar nieuwe servicemodellen en opent de deur naar hybride zorg.

1.      Toegankelijkheid van de zorg voor kwetsbare patiënten: videoraadplegingen vergroten de toegankelijkheid van de zorg voor kwetsbare groepen. Patiënten met een  beperkte mobiliteit of die moeilijk toegang hebben tot traditionele zorginstellingen, kunnen via videoconsultatie gemakkelijker en op afstand contact leggen met zorgverleners. Zo ontvangen ze voor eenvoudige klachten gemakkelijker (tele)zorg bovenop de traditionele raadplegingen. Door korte agendablokken vrij te houden voor videoconsultaties, krijgen patiënten met een grotere zorgzwaarte focus tijdens de grote fysieke agendablokken. Bovendien toont een retrospectieve studie van 278K consultaties aan dat teleconsultatie de kans op no-shows met 13% verminderd. (4)

2.      Taakdelegatie binnen de praktijk: de premie voor praktijkverpleegkunde biedt de mogelijkheid om te werken met een meer proactieve en preventieve praktijkverpleegkundige. Zo kunnen verpleegkundigen via een videogesprek initiële vragen stellen aan de patiënt, dringende gevallen identificeren en de patiënt naar het juiste zorgpad leiden. Hierdoor wordt de workflow van de praktijk geoptimaliseerd en krijgen patiënten tijdig de nodige aandacht op basis van hun behoeften. Deze triage kan efficiënt plaatsvinden via videoconsultaties, waardoor de tijd beter kan worden ingedeeld.

3.      Proactieve en preventieve zorg: op lange termijn speelt videoconsultatie een preventieve en proactieve rol. Dankzij zorg op afstand kunnen zorgverleners efficiënt contact onderhouden en advies geven, vooral aan patiënten met chronische aandoeningen. In de toekomst opent dit de deur naar continue monitoring en vroegtijdige detectie van mogelijke complicaties. Het biedt gelegenheid tot het delen van gezondheidsbevorderende informatie om een gezonde levensstijl in stand te houden en gezondheidsproblemen op lange termijn te voorkomen. Ondanks de belangrijke stappen die nog moeten worden gezet op het vlak van management, aansprakelijkheid, beveiliging en privacy, is de overschakeling naar deze benadering de toekomst.

In de aanloop naar de implementatie van de New Deal voor huisartsen wordt duidelijk dat dit nieuwe financieringsmodel een gelegenheid kan zijn om de praktijkorganisatie onder de loep te nemen. Een verschuiving naar een hybride zorgmodel kan hier deel van uitmaken. Videoconsultaties zijn dan niet alleen een middel voor afstandszorg, maar worden ook een instrument voor een holistische benadering van de gezondheidszorg.

Of je als praktijk deel uitmaakt van de New Deal in 2024 of nog het finale voorstel afwacht, videoconsultaties hebben voor- en nadelen binnen een praktijk. Doktr vormt een betrouwbare partner om de mogelijkheden van videoraadplegingen te verkennen en te benutten specifiek binnen jouw werking.

Wil je aan de slag met het videoconsultatieplatform van Doktr? Via deze link kun je je registreren en vind je meer informatie.

Bronnen:

(1)   Domus Medica. (z.d.) New deal Huisartsgeneeskunde. https://www.domusmedica.be/richtlijnen/themadossiers/new-deal-huisartsgeneeskunde

(2)     Vandenbroucke, F. (17 juni 2022) Naar een New Deal voor de huisarts(praktijk). https://vandenbroucke.belgium.be/nl/naar-een-new-deal-voor-de-huisartspraktijk

(3)     RIZIV (z.d.) Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk (New Deal). https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuele-zorgverleners/artsen/new-deal-voor-de-financiering-van-de-huisartsenpraktijk

(4)   Staelraeve, S. (2023, 8 november). Dealing with no shows in medical practice: How missed appointments affect the healthcare system and ways to address it. Dashplus. https://www.dashplus.be/blog/dealing-with-no-shows-in-medical-practice-how-missed-appointments-affect-the-healthcare-system-and-ways-to-address-it/

Gerelateerde artikels

Vrouw gebruikt Doktr-app op smartphoneScreenshot van de Doktr-app

Raadpleeg snel een erkende huisarts via je smartphone

  • Zonder afspraak
  • Waar je ook bent
  • Digitale voorschriften en ziektebriefjes
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code Doktr-app
Scan en download Doktr