Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing tussen Doktr BV, een naamloze vennootschap van Belgisch publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0787.949.212, Register van Rechtspersonen van Brussel ("Doktr BV") en u als gebruiker ("Gebruiker") van het Doktr-platform (gezamenlijk de "Partijen").

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en verplichten van de Partijen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het Doktr-platform door de Gebruiker zoals aangeboden door Doktr BV (de "Dienst").

Voor alle duidelijkheid: deze Algemene Voorwaarden regelen uitsluitend de toegang tot en het gebruik van het Doktr-platform om medische of paramedische teleconsultaties mogelijk te maken tussen een zorgverlener ("Zorgverlener") en de Gebruiker, waarbij dergelijke teleconsultaties door de Zorgverlener onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid worden georganiseerd en geleid.

Wij raden u aan deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens het Doktr Platform te gebruiken en er een kopie van te bewaren.

Door te klikken op "Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden" aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden en sluit u een overeenkomst met Doktr BV voor onbepaalde duur voor het gebruik van het Doktr-platform. Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, altijd stoppen met het gebruik van de App en ons verzoeken uw gegevens te wissen, zoals uitgelegd in punt 8.

Indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@doktr.be.

2. Het Doktr-platform en de Doktr Dienst

Het Doktr-platform is (a) een match-making platform dat Zorgverleners en Gebruikers in staat stelt om op een efficiëntere manier met elkaar in contact te komen en (b) een elektronisch communicatiekanaal dat het mogelijk maakt om medische of paramedische consultaties op afstand te laten plaatsvinden. Het Doktr-platform wordt ter beschikking gesteld van de Gebruikers via een van de door Doktr BV geselecteerde toegangsmogelijkheden, momenteel via een applicatie ("App") die beschikbaar is op mobiele toestellen zoals smartphones of tablets.

De planning en de beschikbaarheid van de Zorgverleners worden ook geoptimaliseerd door het Doktr-platform om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de teleconsultatieverzoeken van de Gebruikers tijdens de werkuren. Bij technische problemen of administratieve vragen worden Gebruikers en Zorgverleners bijgestaan door een support team.

De Gebruiker erkent dat het Doktr-platform geen invloed heeft op de diagnose of de behandeling van de Gebruiker door de Zorgverlener, noch op hun therapeutische relatie in het algemeen, maar enkel een gemakkelijk communicatiekanaal biedt waardoor een dergelijke relatie op afstand kan bestaan.

Het Doktr-platform is niet bedoeld om toegang te geven tot teleconsultaties in geval van een medische noodsituatie. In een dergelijk geval wordt de Gebruiker dringend verzocht het noodnummer 112 te bellen.

Het Doktr-platform en de App worden voortdurend bijgewerkt en Doktr BV heeft het recht om, zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker, op elk moment wijzigingen aan te brengen aan het Doktr-platform en de App, zoals bijvoorbeeld technische oplossingen voor de levering van de Dienst of het ontwerp en de lay-out van het Doktr-platform en de App. De wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde functies worden stopgezet, gewijzigd of aangevuld en dat de technische voorwaarden voor toegang tot de Dienst worden gewijzigd. Voor alle duidelijkheid: Gebruikers die dergelijke wijzigingen niet aanvaarden, kunnen hun gebruik van de Dienst onmiddellijk en zonder kosten stopzetten zoals uiteengezet in punt 8.

Doktr BV heeft het recht om de beschikbaarheid van het Doktr-platform te allen tijde tijdelijk op te schorten voor systeemonderhoud en verbetering van de Dienst.

3. Tarief

De toegang tot en het gebruik van het Doktr-platform is gratis voor de Gebruiker, die wel verantwoordelijk blijft voor de betaling van de kosten van de onderliggende elektronische communicatiediensten, zoals het mobiele dataverkeer.

Vergoedingen voor de medische of paramedische consultatie vallen niet onder deze Algemene Voorwaarden en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Zorgverlener.

Indien voor de consultatie kosten in rekening worden gebracht, zal de Gebruiker worden verzocht het bedrag van de consultatie vóór de consultatie te betalen. Betaling is alleen mogelijk via Payconiq of andere bank applicaties die Payconiq ondersteunen.

Om de consultatie te kunnen betalen, moet de gebruiker dan ook beschikken over de Payconiq-applicatie of een bank applicatie die Payconiq ondersteunt.

4. Identificatie van de Gebruiker

Om het Doktr-platform te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker minimum 18 jaar oud zijn, zich identificeren via Itsme® (de Belgische elektronische identiteitstoepassing - voor meer informatie, klik hier) en een persoonlijk accountprofiel aanmaken.

Het Doktr-platform mag uitsluitend worden gebruikt door de persoon op wie deze persoonlijke account betrekking heeft. Ouders/voogden van kinderen jonger dan 18 jaar kunnen echter inloggen op het Doktr-platform met hun eigen persoonlijke account en een teleconsultatie aanvragen in naam van hun kinderen.

De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat zijn/haar persoonlijke account strikt persoonlijk is en niet door derden mag worden geraadpleegd of gebruikt. De Gebruiker erkent ook dat Doktr BV niet verantwoordelijk is voor het controleren van de overeenstemming tussen de Gebruiker en zijn/haar logingegevens.

5. Toegang tot teleconsultaties

Voorafgaand aan een door de Gebruiker geïnitieerde teleconsultatie moet de Gebruiker een standaard vragenlijst invullen (bijv. het identificeren van symptomen en allergieën voor geneesmiddelen, selectie van de Zorgverlener, …) via een chatbot die beschikbaar is op de App.

De Gebruiker wordt vervolgens in een wachtrij geplaatst die hij/zij op elk moment kan verlaten. Zodra een Zorgverlener zijn/haar identiteit via de App kenbaar maakt, wordt de Gebruiker uitgenodigd om in te stemmen met de verlening van zorg door de geïdentificeerde Zorgverlener, en, in geval van een betaalde consultatie, het bedrag voor de consultatie te betalen, zodat de teleconsultatie kan plaatsvinden via audio/video gesprek onder de verantwoordelijkheid van de genoemde Zorgverlener.

Naar keuze van de Gebruiker en de Zorgverlener kunnen zij na afloop van de teleconsultatie verdere informatie uitwisselen via de chatbot (waaronder informatie met betrekking tot elektronische voorschriften).

De Gebruiker wordt vervolgens gevraagd een enquête in te vullen over het teleconsultatieproces.

In het kader van de dienst heeft de Gebruiker toegang tot een specifieke ondersteuning van Doktr BV voor de werking van het Doktr-platform, met uitzondering van alle vragen die tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Zorgverlener (zoals b.v. medische diagnose, behandeling, voorschrijven van geneesmiddelen, ...).

6. Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker aanvaardt dat het Doktr-platform uitsluitend mag worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en voor eigen rekening en voor kinderen onder zijn/haar hoede.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de netwerkuitrusting die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van het Doktr-platform. De Gebruiker moet zijn/haar logingegevens veilig bewaren en mag deze niet delen met, of op eender welke manier onthullen aan derden. De Gebruiker verbindt zich ertoe Doktr BV onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account of van elke andere inbreuk op de beveiliging waarvan hij kennis krijgt. Doktr BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van de bovenstaande vereisten door de Gebruiker.

De Gebruiker erkent dat hij steeds het recht heeft om een teleconsultatie met de Zorgverlener niet aan te gaan of op elk moment te beëindigen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar verstrekte informatie bij de registratie voor toegang tot het Doktr-platform en het gebruik van de Dienst. Doktr BV is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit onjuiste of verouderde informatie verstrekt door de Gebruiker.

De Gebruiker zal het Doktr-platform gebruiken als een verstandig en redelijk persoon en met inachtneming van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventuele gebruiksinstructies.

De Gebruiker zal Doktr BV vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade, verlies, kosten, uitgaven, (derde partij) claims en andere aansprakelijkheden die Doktr BV oploopt als gevolg van de niet-naleving door de Gebruiker van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, ervan uitgaande dat Doktr BV redelijke inspanningen zal leveren om mogelijke schade voor zichzelf te beperken.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het normale gebruik van de Dienst door de Gebruiker. Doktr BV behoudt zich het recht voor om de levering van de Dienst te beperken, op te schorten of te beëindigen in geval van abnormaal of ongepast gebruik door de Gebruiker.

7. Verplichtingen en beperking van de aansprakelijkheid van Doktr BV

Doktr BV verbindt zich ertoe redelijke inspanningen te leveren ('obligation de moyen'/'middelenverbintenis') om de beschikbaarheid van het Doktr-platform en de goede werking van de Dienst te verzekeren. Doktr BV kan op eigen initiatief de technische en andere middelen bepalen die vereist zijn voor de levering van de Dienst.

Doktr BV wijst elke aansprakelijkheid af voor de uitvoering van de consultatie door de Zorgverlener en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele fout of tekortkoming van de Zorgverlener.

De adviespagina's, medisch gevalideerd door artsen, bevatten algemene informatie over veel voorkomende ziekten en aandoeningen. Deze informatie is niet bedoeld als persoonlijk professioneel advies of ter vervanging van een persoonlijke raadpleging met een zorgverlener.

8. Beëindiging

De Gebruiker kan altijd en zonder schadevergoeding beslissen een einde te stellen aan het gebruik van de Dienst door zijn persoonlijke account te verwijderen en een e-mail te sturen naar customerservice@doktr.be waarin hij deze beslissing meedeelt.

Onmiddellijk na dergelijke kennisgeving door de Gebruiker zal Doktr BV de inhoud van de persoonlijke account van de Gebruiker (met inbegrip van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker) verwijderen binnen een technisch haalbare termijn en in elk geval zoals wettelijk vereist, tenzij de bewaring van dergelijke gegevens wordt vereist door de wet of in het kader van een geschillenbeslechting.

Doktr BV kan de toegang tot de Dienst door de Gebruiker onmiddellijk beëindigen, door eenvoudige kennisgeving aan het e-mailadres van de Gebruiker en zonder dat Doktr BV enige vergoeding verschuldigd is, in de volgende gevallen:

  • de Gebruiker heeft een wezenlijke inbreuk of herhaalde niet-materiële inbreuken op deze Voorwaarden begaan;
  • de Gebruiker heeft een valse of foutieve identiteit meegedeeld; of
  • de Gebruiker schendt toepasselijke wetten en/of reglementen in het kader van deze Algemene Voorwaarden;
  • de Gebruiker de Dienst op een abnormale of ongepaste manier gebruikt (b.v.: exhibitionisme, agressiviteit, bedreigingen…)

Bovendien kan Doktr BV ook de toegang tot de Dienst van de Gebruikers beëindigen, op elk moment en zonder schadevergoeding, mits een schriftelijke kennisgeving met een voorafgaande opzegtermijn van 30 dagen.

9. Intellectuele eigendom

Doktr BV, als rechtmatige eigenaar of houder van de intellectuele eigendom en andere rechten op het Doktr-platform, de App, hun inhoud alsook de Dienst, verleent hierbij aan de Gebruiker een persoonlijk, herroepbaar en niet-exclusief recht op toegang tot het Doktr-platform (inclusief de App) en tot het gebruik van de Dienst in België en het Groothertogdom Luxemburg met strikte naleving van deze Voorwaarden.

De Gebruiker kan geen enkel recht doen gelden op deze intellectuele eigendom, noch verkrijgt hij andere rechten dan degene uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker zal niet: (a) overdragen, toewijzen, in sublicentie geven, meedelen of ter beschikking stellen aan derden, (b) wijzigen, aanpassen of veranderen, (c) reproduceren, proberen er een afgeleide versie van te maken, of (d) de-compileren, ontcijferen, reverse-engineeren, demonteren of op een andere manier terug te brengen tot een door mensen leesbare vorm.

10. Privacy

Doktr BV, die optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de Gebruiker die op het Doktr-platform worden verwerkt, gebruikt deze persoonsgegevens om de Dienst te verlenen, inclusief (zonder beperking) om de registratie van de Gebruiker op het Doktr-platform en het aanmaken van de account van de Gebruiker mogelijk te maken, om de nodige informatie te verzamelen voorafgaand aan een teleconsultatie en om deze informatie te delen met de Zorgverlener die een teleconsultatie met u zal hebben, om de teleconsultatie op te zetten, om eventuele klachten van Gebruikers over de Dienst te behandelen en feedback en beoordelingen door de Gebruiker te beoordelen, om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen en om de prestaties van het Doktr-platform te verbeteren en te controleren.

De Gebruiker kan nadere informatie verkrijgen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door Doktr BV.

11. Overmacht (Force majeure)

Doktr BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen in de levering van de Dienst die het gevolg zijn van onvoorziene gebeurtenissen buiten zijn controle die de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken ("Overmacht"), met inbegrip van maar niet beperkt tot cyberaanvallen, handelingen of nalatigheden van wetgevende of overheidsinstanties (met inbegrip van de goedkeuring van wetten of verordeningen of andere handelingen van regeringen of autoriteiten die de levering van de Dienst verhinderen).

In geval van overmacht heeft Doktr BV het recht om de levering van de Dienst op te schorten of te beperken zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. In een dergelijk geval zal Doktr BV redelijke inspanningen leveren om de duur en de impact van de Gebeurtenis van Overmacht te beperken.

12. Overdracht

Doktr BV heeft het recht om zijn rechten en verplichtingen hierin, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een derde partij, zonder de toestemming van de Gebruiker, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht de rechten van de Gebruiker onder deze Voorwaarden onverlet laat.

13. Geschillenbeslechting

Indien de Gebruiker een vordering heeft of indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de Dienst, verbindt de Gebruiker zich ertoe deze vordering of dit geschil eerst voor te leggen aan Doktr BV en te trachten dit in der minne op te lossen, door contact op te nemen met Doktr BV via het volgende e-mailadres: mediationteam@doktr.be

Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan de Gebruiker vrij zijn rechten doen gelden voor de bevoegde rechtbank.

Indien het geschil betrekking heeft op de medische dienstverlening door een Zorgverlener, dient de Gebruiker contact op te nemen met de betrokken Zorgverlener of met de Federale Ombudsdienst “Rechten van de patiënt” op het adres Galilelaanstraat 5/2, 1210 Brussel - mediation-droitsdupatient@health.fgov.be (FR) / bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be (NL) - 02/524.85.21. (FR) / 02/524.85.20 (NL) om een dergelijk geschil te beslechten.

14. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht.

 

15. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2022 Doktr BV behoudt zich het recht om deze van tijd tot tijd te herzien en zal de Gebruiker direct op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

16. Contractueel overzicht

Het contractueel overzicht is beschikbaar door hier te klikken.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het Contractueel overzicht en de huidige Gebruiksvoorwaarden, hebben de huidige Gebruiksvoorwaarden voorrang.

Vrouw gebruikt Doktr-app op smartphoneScreenshot van de Doktr-app

Raadpleeg snel een erkende huisarts via je smartphone

  • Zonder afspraak
  • Waar je ook bent
  • Digitale voorschriften en ziektebriefjes
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code Doktr-app
Scan en download Doktr