Privacy Policy

Privacy is belangrijk voor u - en ook voor ons. Daarom respecteren wij uw privacy.

Om u de applicatie voor medische teleconsultatie (de "App") aan te bieden, werkt Doktr BV, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0787.949.212 (ook aangeduid als “Doktr”, "wij", "we", "onze") samen met zorgverleners met wie u een teleconsultatie zal hebben (de "Zorgverlener"). De Zorgverlener en Doktr zullen in deze context beide informatie over u ("persoonsgegevens") verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). 

Met dit privacybeleid wil Doktr u meer informatie bieden over de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze App gebruikt en/of onze informatieve Doktr-website bezoekt, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens in dit kader worden gebruikt en met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld. U kunt ook te weten komen hoe u ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt controleren en wat uw rechten in dit verband zijn. 

Evenzo wil de Zorgverlener u informeren over de persoonsgegevens die zij over u verzamelt, wat er met die gegevens gebeurt en wat uw rechten in dit verband zijn. Aangezien de communicatie met deze Zorgverlener via de App zal verlopen, is alle relevante informatie ook in dit privacybeleid opgenomen, zodat u over één enkele informatiebron beschikt om te weten te komen wat er met uw persoonsgegevens zal gebeuren in het kader van uw gebruik van de App. 

Wij raden u daarom aan dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. U zult snel ontdekken dat het interessante en zeer nuttige informatie bevat. Om het beleid leesbaarder te maken, hebben wij de verschillende onderwerpen onderverdeeld in hoofdstukken, die gemakkelijk te raadplegen zijn met behulp van het keuzemenu. 

A. Wie verwerkt persoonsgegevens over u? 

In het kader van het gebruik van onze App, verzamelen en gebruiken Doktr en uw Zorgverlener, elk handelend als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, informatie over natuurlijke personen zoals uzelf (ook wel "persoonsgegevens" genoemd).  

De zogenaamde " verwerkingsverantwoordelijke " is de rechtspersoon die beslist over het doel en de middelen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. 

Doktr treedt op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking voor de ontwikkeling en technische/IT setup van de App. 

Elke Zorgverlener treedt op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor het doel van de effectieve medische teleconsultaties.  De Zorgverlener die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zal zichzelf identificeren wanneer hij u een teleconsultatie voorstelt, onder voorbehoud van uw aanvaarding, en zal ook zijn contactgegevens meedelen bij het begin van de teleconsultatie.

B. Welke persoonsgegevens verzamelen we, wat is de oorsprong van deze gegevens en hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens? 

Om u toe te laten onze App te gebruiken en om een teleconsultatie met een Zorgverlener mogelijk te maken, hebben Doktr en uw Zorgverlener toegang nodig tot uw persoonsgegevens. Al deze persoonsgegevens worden gedurende een bepaalde tijd bewaard. 

(i) Persoonsgegevens verwerkt door Doktr

Als u onze App wilt gebruiken, hebben we toegang nodig tot een aantal persoonsgegevens en moeten wij deze verwerken. Dit omvat: 

 • uw Itsme®  login dataset (volledige naam, geboortedatum, geslacht, taal, adres, Rijksregisternummer, eID kaartnummer, mobiel telefoonnummer, tijdstip van aansluiting); 
 • e-mailadres; 
 • uw accountgegevens (Itsme®-gegevens aangevuld met uw e-mailadres, uw leeftijdscategorie, uw uniek identificatienummer als Doktr gebruiker, datum en tijdstip van registratie en van de laatste aanpassing aan uw account en privésleutels voor end-to-endencryptie);  
 • ;uw polisnummer en de naam van uw werkgever (voor zover- u zelf aangeeft dat uw teleconsultatie (gedeeltelijk) gedekt wordt door een private verzekeraar of verzekeringsmakelaar); 
 • gegevens met betrekking tot uw verzekeringsstatus (voor zover u zelf aangeeft dat uw teleconsultatie (gedeeltelijk) gedekt wordt door een private of publieke verzekeraar of verzekeringsmakelaar); 
 • informatie met betrekking tot uw voorkeuren inzake direct marketing (indien u bezwaar heeft uitgeoefend, houden we het tijdstip van de uitoefening van uw bezwaar bij) en uw aanvaarding inzake Algemene Voorwaarden;
 • metagegevens met betrekking tot de technische opzet van de teleconsultatie (o.a. acceptatie van de teleconsultatie, wachtrijgegevens, begin- en eindtijd); 
 • gegevens met betrekking tot de gezondheid voorafgaand aan de teleconsultatie (o.a. soort ziekte, symptomen, gekende medicatie, gekende allergieën, gekende chronische ziekten, specifieke status als zwangere, alsook door u verstrekte afbeeldingen ter staving van eventuele symptomen) en informatie i.v.m. uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens; 
 • spraak en video tussen u en de Zorgverlener, enkel op het moment van de teleconsultatie; 
 • door u gedeelde informatie en inhoud via de chat; 
 • door u verstrekte feedback via de App, waaronder de reden voor het verlaten van de wachtrij en de beoordeling van de (kwaliteit van de) teleconsultatie; 
 • door de Zorgverlener verstrekte informatie over uw gebruik van de App (met uitzondering van de inhoud van de medisch teleconsultatie) voor ondersteuningsdoeleinden; 
 • interne identificatoren, waaronder het IP-adres, om hulp te kunnen bieden in geval van technische problemen; 
 • informatie met betrekking tot uw toestemming inzake cookies
 • anonieme gegevens verzameld uit de cookies op uw apparaat; 
 • informatie waarmee wij kunnen vaststellen dat u de App gebruikt, zodat wij u geen onnodige informatie hierover sturen. 

Doktr verwerkt uitsluitend gezondheidsgerelateerde gegevens die via de chatbot worden verzameld voor het opzetten en mogelijk maken van de teleconsultaties met Zorgverleners. Wij zijn op geen enkele wijze betrokken bij de diagnose of de behandeling van patiënten door Zorgverleners, noch bij hun therapeutische relatie in het algemeen. Wij hebben bijgevolg geen toegang tot de inhoud van het spraak- en videogedeelte van de teleconsultatie tussen u en de Zorgverleners. Wij slaan alleen de informatie op die u en de Zorgverlener via de chatfunctie uitwisselen, zodat u en de Zorgverlener deze op elk gewenst moment kunnen opvragen (zoals hieronder aangegeven, is deze informatie echter slechts beschikbaar tot maximaal  24 uur na het einde van de teleconsultatie). 

U kan altijd weigeren om bepaalde gegevens te verstrekken, maar dit kan betekenen dat u bepaalde functies van onze App niet zal kunnen gebruiken of niet van bepaalde diensten gebruik zal kunnen maken, of dat deze niet naar behoren zullen functioneren. 

Bij gebruik van de App worden ook bepaalde analytische cookies (Adobe Analytics, Firebase Crashlitics) geplaatst op uw apparaat teneinde het appgebruik en de appprestaties te kunnen analyseren op geaggregeerde en geanonimiseerde basis. Deze analyses stellen ons in staat om de gebruiksvriendelijkheid van de App (bv. vinden gebruikers snel wat ze zoeken, welke onderdelen van de App worden weinig of net veel geconsulteerd,…) en de prestaties van de App (bv. zijn er bepaalde onderdelen waar de App crasht) te beoordelen en om ons in staat te stellen de App gebruiksvriendelijker te maken en crashes te analyseren en te verhelpen.

Indien u bij het gebruik van de App zelf aangeeft dat uw teleconsultatie (gedeeltelijk) gedekt wordt door een private verzekeraar of verzekeringsmakelaar, heeft Doktr een aantal gegevens nodig om te controleren of de teleconsultaties via de App effectief gedekt zijn door de verzekering die u wordt aangeboden door uw werkgever in de context van uw arbeidsovereenkomst. Teneinde die controle te kunnen uitvoeren voorafgaand aan de opstart van de teleconsultatie, verkrijgt Doktr een set aan persoonsgegevens (uw volledige naam, uw polisnummer en de naam van uw werkgever) van de verzekeraar of verzekeringsmakelaar.  

Indien u bij het gebruik van de App zelf aangeeft dat uw teleconsulatie (gedeeltelijk) gedekt wordt door een publieke verzekeraar, verwerkt Doktr een aantal gegevens om de publieke verzekeraar in staat te stellen te controleren of de teleconsultatie via de App effectief gedekt is door deze verzekeraar. Teneinde die controle te kunnen laten uitvoeren voorafgaand aan de opstart van de teleconsultatie, verwerkt Doktr in opdracht van de publieke verzekeraar uw rijksregisternummer

(ii) Hoe lang bewaart Doktr uw persoonsgegevens? 

Login en account gegevens

Uw Itsme ® login dataset en accountgegevens (inclusief emailadres) die worden gedeeld tijdens de registratie in de App worden bewaard zolang u uw account actief houdt, tenzij u ons vraagt om uw account te verwijderen (in dat geval moet u zich opnieuw registreren om toegang te krijgen tot de App). 

(Meta)gegevens in de context van een teleconsultatie

In het geval u een teleconsultatie hebt gehad via de App, worden alle gegevens die via de App worden gedeeld via het chatbotgesprek voor het opzetten van de teleconsultatie met Zorgverleners, inclusief gezondheidsgegevens en afbeeldingen, blijven maximaal  24 uur voor u beschikbaar op de App. De bewaartermijn van 24 uur gaat in op het moment dat de Zorgverlener aangeeft dat de teleconsultatie gesloten is en u het verzoek ontvangt om de teleconsultatie te beoordelen. Indien nodig kunnen Zorgverleners een consultatie binnen deze periode van  24  uur heropenen en kunnen zij bepaalde informatie toevoegen of wijzigen. Na deze periode wordt de status van de consultatie "gearchiveerd" en kan informatie die aan de teleconsultatie is gekoppeld niet meer worden geopend noch gewijzigd. De gegevens die via de App worden gedeeld via het chatbotgesprek, inclusief gezondheidsgegevens en afbeeldingen, worden daarop onmiddellijk verwijderd. De spraak- en videogegevens die tijdens de teleconsultatie worden gegenereerd, worden niet opgenomen of opgeslagen. 

Metagegevens gelinkt aan de teleconsultatie (tijdstempel, begin- en eindtijd, duur, het aantal chatberichten die gestuurd werden aan en door de chatbot, gekozen categorie van teleconsultatie,…) worden gedurende 91 dagen bewaard. Deze metagegevens zijn geanonimiseerd en worden voor onbepaalde tijd bijgehouden in een database die gebruikt wordt voor rapporteringsdoeleinden.

(Meta)gegevens indien u de teleconsultatie vroegtijdig afbreekt

Als u een  de teleconsultatie opstart maar deze afbreekt tijdens de interactie met de chatbot, wordt alle informatie die aan dat gesprek gekoppeld is automatisch en onmiddellijk verwijderd.

Wanneer u de teleconsultatie afbreekt nadat de interactie met de chatbot werd afgerond en deze u in de virtuele wachtkamer heeft geplaatst, wordt alle informatie die verband houdt met de uitwisselingen die u met de chatbot heeft gehad, gedurende maximaal  24 uur bewaard.

Gegevens die verwerkt worden om de betaling van de teleconsultatie door een private of publieke verzekeraar of verzekeringsmakelaar toe te laten 

De gegevens die verwerkt worden om de betaling van de teleconsultatie door de private of publieke verzekeraar of verzekeringsmakelaar te waarborgen, worden gedurende 7 jaar bewaard voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden. 

Feedback en beoordeling van een teleconsultatie

Uw feedback en beoordelingen van de teleconsultaties worden bewaard en gekoppeld aan uw profiel, zolang u ons niet verzoekt uw account te verwijderen. Als u ons verzoekt om uw account te verwijderen, blijft de beoordeling gekoppeld aan een geanonimiseerde teleconsultatie en de bijbehorende categorie (er worden geen persoonsgegevens over u meer bewaard).

Gegevens die verzameld worden aan de hand van SDK’s in de App

De anonieme gegevens die verzameld worden door de analytische cookies zullen respectievelijk gedurende 90 dagen (Firebase Crashlitics) en gedurende 2 jaar (Adobe Analytics) bewaard blijven.

De chatberichten tussen u en de zorgverlener worden end-to-end versleuteld door gebruik van een SDK. De SDK genereert twee soorten encryptiesleutels. De eerste soort sleutels (de identiteitssleutels) zorgen dat u en uw zorgverlener uniek geïdentificeerd worden en worden jaarlijks vernieuwd.  

Het tweede type sleutel (de conversatiesleutel) versleutelt de conversatie met de zorgverlener en wordt verwijderd na beëindiging van de teleconsultatie.  

(iii) Wat is de oorsprong van de persoonsgegeven verwerkt door Doktr?

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn gedeeltelijk afkomstig van uzelf (bv. de gegevens die u aan ons hebt bezorgd op het moment van de registratie in de App) en worden aangevuld met gegevens afkomstig van Itsme® en – indien u bij het gebruik van de App zelf aangeeft dat uw teleconsultatie gedekt wordt door uw een private of publieke verzekeraar of verzekeringsmakelaar – van deze private of publieke verzekeraar of verzekeringsmakelaar. Andere gegevens worden gegenereerd wanneer u gebruik maakt van de App (bv. metagegevens m.b.t. (de technische opzet van) de teleconsultatie en gegevens die verzameld worden door SDK’s in de App).  

(iv) Persoonsgegevens verwerkt door Zorgverleners 

Uw Zorgverlener verwerkt de volgende gegevens over u: 

 • Uw Itsme® identificatiegegevens (volledige naam, geboortedatum, geslacht, adres, Rijksregisternummer, eID kaartnummer, mobiel telefoonnummer, e-mail); 
 • gezondheidsgerelateerde gegevens voorafgaand aan de consultatie (o.a. soort ziekte, symptomen, bekende medicatie, bekende allergieën, bekende chronische ziekten, specifieke status als zwangere, informatie over uw kinderen (leeftijd / Rijksregisternummer / geslacht) indien u bij aanvang de categorie "Kind" selecteert. 
 • afbeeldingen met betrekking tot symptomen door u gedeeld via de App; 
 • gezondheidsgegevens die u via de App (bijv. via de chat) en/of mondeling tijdens de teleconsultatie aan uw Zorgverlener heeft verstrekt (o.a. symptomen, diagnose, medicatie, e-certificaat & e-voorschrift, medische vragenlijst). 

(v) Hoe lang bewaart uw Zorgverlener uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die uw Zorgverlener in het kader van de teleconsultatie verzamelt, worden opgeslagen in de medische dossiers van de individuele Zorgverlener, een externe bron die geen verband houdt met de App. Dergelijke medische dossiers worden bewaard tot 30 jaar na het laatste contact met de patiënt, zoals dat ook het geval is voor een fysieke consultatie. 

In geval van een teleconsultatie met een Zorgverlener in het kader van een medische screening voor het verkrijgen van een lening, heeft de Zorgverlener slechts toegang tot de gegevens die u met hem/haar deelt tijdens de teleconsultatie en die hij/zij vervolgens opneemt in de medische vragenlijst. De Zorgverlener bewaart deze vragenlijst op zijn toestel tijdens de teleconsultatie. Na vervollediging en ondertekening van de medische vragenlijst, wordt deze als PDF gedeeld met u als patiënt en verwijdert de Zorgverlener de vragenlijst opnieuw van zijn toestel. De Zorgverlener heeft in dergelijke teleconsultaties geen toegang tot uw medisch dossier.

C. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?  

Uw persoonsgegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt door Doktr in het kader van het mogelijk maken van een teleconsultatie met een beschikbare Zorgverlener en door de Zorgverlener voor het verlenen van medische zorg. 

(i) Voor welke doeleinden gebruikt Doktr uw persoons- gegevens? 

Doktr heeft uw persoonsgegevens nodig voor verschillende redenen, onder meer voor: 

 • uw registratie via Itsme ® ; 
 • het mogelijk maken van de creatie van uw account in de App; 
 • het starten van het chatbotgesprek om u te informeren over de dienst, om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen in verband met urgentie en om alle controles uit te voeren en standaardinformatie te verzamelen die een Zorgverlener nodig heeft voor een consultatie; 
 • administratieve support aan te bieden door middel van een coördinator, met name:
  • u in een wachtrij te plaatsen voor het starten van een teleconsultatie met een beschikbare Zorgverlener; 
  • in bepaalde gevallen na te gaan of de teleconsultatie gedekt wordt door uw een private of publieke verzekeraar of verzekeringsmakelaar en u te informeren van de kostprijs van de teleconsultatie indien deze niet blijkt gedekt te zijn door uw deze private of publieke verzekeraar of verzekeringsmakelaar; en 
  • na te gaan of uw vaste Zorgverlener beschikbaar is en u hiermee in verbinding te plaatsen of u voorstellen aan een andere Zorgverlener die beschikbaar is op dat moment.
 • Het aanbieden van administratieve support houdt niet in dat de coördinator: 
  • kennis kan nemen van uw medische voorgeschiedenis en de details van de pre-consultatie gedeeld via de chatbot van de App, op eender welke manier; 
  • zorgdiensten zal verlenen of uw medische vragen en/of problemen via teleconsultatie via chat, spraak en video zal beantwoorden; 
 • het delen van uw (gezondheids)gegevens met de Zorgverlener; 
 • u end-to-endencryptie aan te bieden van de chatberichten die betrekking hebben op uw gezondheid(stoestand), zodat deze berichten slechts zichtbaar zijn voor u en voor de Zorgverlener;  
 • algemene rapportering, over de ontwikkeling van trends, waaronder het aantal van teleconsultaties en de soorten aandoeningen die worden aangetroffen om de Zorgverleners beter te kunnen voorspellen en de wachttijd in de virtuele wachtrij te verminderen; 
 • specifieke rapportering over een afgesloten teleconsultatie, in het geval deze (gedeeltelijk) gedekt wordt door een private of publieke verzekering, zodat deze laatste bij kan houden of u bij een volgende teleconsultatie nog steeds in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming van de kostprijs van een teleconsultatie (in het geval deze verzekeraar of verzekeringsmakelaar een beperkt aantal teleconsultaties dekt);
 • gebruikersbeheer in geval van incidenten; 
 • analyse van de consultatiebeoordeling; 
 • behandeling van klachten en verlening van ondersteunende diensten; 
 • opslag van gegevens en verzekeren van een back-up; 
 • archivering en statistieken; 
 • het gebruik van zogenaamde Software Development Kits ("SDK's") waarmee wij kunnen vaststellen dat u de App gebruikt, zodat wij u daarover geen onnodige informatie sturen; 
 • het bestrijden van fraude, phishing en identiteitsdiefstal (identiteitsdiefstal bestaat erin dat iemand zich voordoet als een gebruiker of als de vertegenwoordiger van de gebruiker). Doktr wil enerzijds voorkomen dat valse identiteiten worden gebruikt of dat diensten worden besteld die nooit zullen worden betaald en wil u anderzijds beschermen tegen misbruik van uw identiteit en voorkomen dat u het slachtoffer wordt van iemand met slechte bedoelingen. Daarom is identificatie zo'n grondig proces; 
 • het analyseren van het surfgedrag van gebruikers op de App waardoor wij uw surfervaring kunnen verbeteren en de inhoud beter op u kunnen afstemmen; 
 • het analyseren van de prestaties van de App waardoor wij de crashes in de App kunnen detecteren en kunnen verhelpen;
 • verzending van nieuwsbrieven en surveys over de gebruikerservaring van de App;
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen tegenover de rechtbanken en andere Belgische autoriteiten. 

(ii) Voor welke doeleinden gebruikt uw Zorgverlener uw persoonsgegevens? 

De Zorgverleners hebben uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doelstelling(en): 

 • kennisnemen van uw medische voorgeschiedenis en de details van de pre-consultatie gedeeld via de chatbot van de App; 
 • het verlenen van zorgdiensten via teleconsultatie via chat, spraak en video; 
 • het invullen van een medische vragenlijst voor het verkrijgen van een lening;
 • het geven van de volgende opmerkingen met betrekking tot de teleconsultatie of uw profiel om bij te dragen aan de kwaliteit van de teleconsultatiediensten: 
 • opmerkingen over de teleconsultatie om de Zorgverleners te herinneren/informeren over uw voorkeuren in het kader van teleconsultaties; 
 • opmerkingen over uw profiel om de Zorgverleners te herinneren/informeren wanneer u zich niet aan de gebruiksvoorwaarden van de App houdt en meer in het algemeen ongepaste verzoeken doet of ongepast gedrag vertoont tijdens een teleconsultatie. 
 • het aanmaken van een patiëntendossier in een eigen patiëntentool; 
 • het met u delen van de samenvatting van de medische analyse en het toevoegen daarvan aan uw patiëntendossier 
 • het vragen van een vergoeding voor de medisch teleconsultatie bij de betrokken verzekeringsinstelling, met inbegrip van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 
 • het verstrekken van elektronische voorschriften. 
 • het inplannen van een vervolgafspraak

 

D. Wettelijke basis die het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens toelaat 

Doktr en uw Zorgverlener verwerken elk uw persoonsgegevens enkel als daarvoor een wettelijke basis bestaat. Deze rechtsgrond kan uw toestemming zijn, een wettelijke of contractuele noodzaak, de bescherming van een vitaal belang alsook het afgewogen legitieme belang van Doktr of uw Zorgverlener. 

Doktr en de Zorgverlener zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken indien: 

 • u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken; 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract met u voor te bereiden en uit te voeren en om de dienst aan u te leveren 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens wettelijk verplicht is; 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen of die van een andere persoon; of 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die door Doktr, de Zorgverlener of door een derde wordt nagestreefd, waarbij dit in evenwicht is met uw recht op privacy. Dergelijke gerechtvaardigde belangen van Doktr omvatten het verbeteren van de diensten die via de App worden geleverd, kwaliteitsbewaking, behandeling van klachten en levering van ondersteunende diensten, bewaking van App activiteiten door "back-office tools", statistische rapportering, het verzekeren van de continuïteit van de App in geval van IT incidenten, informatiebeveiliging en de beveiliging van chatberichten, het leveren van optimale diensten aan gebruikers (bv. kortstondige opslag van gesprekken met Zorgverleners), het bewaren van bewijsmateriaal in geval van klachten, en fraudebeheer. 

In de meeste gevallen zullen uw persoonsgegevens door Doktr worden verwerkt op basis van uw toestemming. 

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen om u in staat te stellen van de dienst gebruik te maken. Het niet verstrekken van de nodige persoonsgegevens zal ons beletten om een overeenkomst met u aan te gaan. Indien u meer informatie wenst over de exacte wettelijke basis waarop Doktr of de Zorgverlener zich baseert om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, zoals verder in dit beleid wordt uitgelegd in het hoofdstuk "Wat zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik ze uitoefenen?". 

 

E. Waarom delen wij persoonsgegevens met derden en wie zijn deze derden? 

Doktr deelt uw gegevens met uw voor het opzetten van de teleconsultatie en de eventuele opvolging ervan. 

Doktr en uw Zorgverlener delen uw persoonsgegevens met derden met wie zij samenwerken. 

Wij kunnen worden verplicht om uw persoonsgegevens door te geven. Dat zou het geval zijn wanneer een wet, voorschrift of gerechtelijke procedure (zoals een gerechtelijk bevel) ons daartoe dwingt of op verzoek van de autoriteiten in het kader van een actie op basis van de wet. 

(i) Wie zijn de derde partijen met wie Doktr gegevens deelt? 

1.  Zorgverlener 

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de Zorgverlener die een teleconsultatie met u zal hebben. Op verzoek kan een verslag van de teleconsultatie gedeeld worden met uw vaste Zorgverlener.

2.  Onderaannemers, leveranciers en partners van Doktr

Sommige taken of activiteiten kunnen worden uitbesteed aan leveranciers, zoals aan dienstverleners voor de werking van de App, met inbegrip van platform hosting providers, leveranciers van video & audio software, en partners die ingeschakeld worden voor de analyse van de data die op geanonimiseerde manier werd verzameld door de analytische cookies in de App en partners die instaan voor de end-to-endencryptie. Dergelijke derden hebben enkel toegang tot de gegevens op een "need-to-know" basis, om hen in staat te stellen hun taken voor onze rekening uit te voeren. 

Doktr verstrekt – indien van toepassing – ook bepaalde informatie (het polisnummer dat we van uw private verzekeraar of verzekeringsmakelaar hebben ontvangen of – in het geval van een publieke verzekeraar, het rijksregisternummer, het tijdstip en de kostprijs van de teleconsultatie) aan de verzekeraar of verzekeringsmakelaar die instaat voor de betaling van uw teleconsultatie.

3.  Binnen Doktr

Ons administratief en ondersteunend personeel dat verantwoordelijk is voor het beheer van de App en de levering van ondersteunende diensten heeft de mogelijkheid om gegevens in te kijken, te wijzigen en te verwijderen. Bovendien hebben onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor business development toegang tot informatie die hen in staat stelt te identificeren dat u de App gebruikt, zodat zij u geen onnodige informatie hierover sturen. 

Ons administratief en ondersteunend personeel heeft op geen enkel moment toegang tot gezondheidsgerelateerde gegevens voorafgaand aan de consultatie, afbeeldingen met betrekking tot symptomen door u gedeeld via de App of gezondheidsgegevens die u via de App (bijv. via de chat) en/of mondeling tijdens de teleconsultatie aan uw Zorgverlener heeft verstrekt (o.a. symptomen, diagnose, medicatie, e-certificaat & e-voorschrift). 

(ii) Wie zijn de derden met wie uw Zorgverlener gegevens deelt? 

1.   Onderaannemers, leveranciers en partners van de Zorgverlener 

De Zorgverlener maakt gebruik van toepassingen van derden, onder meer voor het elektronisch medisch dossier en voor e-voorschrift, en moet mogelijk uw persoonsgegevens delen, zoals hij dat zou doen in het kader van eender welke medische consultatie. 

De Zorgverlener  kan een andere zorgverlener  raadplegen om uw medische diagnose en behandeling te bespreken om de beste medische zorg te kunnen verlenen, wanneer deze zorgverlener  een collega of een supervisor is.

Op uw verzoek kan de Zorgverlener de gegevens van de teleconsultatie ook overdragen aan een andere Zorgverlener die uw medische behandeling overneemt. 

2.   Federale Bemiddelingsdienst voor patiëntenrechten 

Als u een klacht indient bij de Federale Bemiddelingsdienst voor patiëntenrechten, kan het zijn dat de Zorgverlener bepaalde informatie moet verstrekken om de klacht te kunnen behandelen. 

3.   Wettelijke verplichting om persoonsgegevens bekend te maken 

De Zorgverlener is wettelijk verplicht om in geval van nood bepaalde persoonsgegevens bekend te maken aan de hulpdiensten. 

Daarnaast kan de Zorgverlener feedback delen met Doktr met betrekking tot uw voorkeuren in het kader van teleconsultaties en informatie over uw gebruik van de App, inclusief een mogelijk ongepast verzoek of ongepast gedrag tijdens de teleconsultatie (maar exclusief de inhoud van die teleconsultatie). 

F. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

De databanken die uw persoonsgegevens bevatten, zijn beveiligd. Updates garanderen een hoog beschermingsniveau. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij passende waarborgen inbouwen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om de databases waarin uw gegevens zijn opgeslagen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang/gebruik, diefstal of verlies. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat wij een hoog beschermingsniveau kunnen blijven bieden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste technische en organisatorische maatregelen die genomen worden om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, diefstal of verlies:

 • Beveiliging van de infrastructuur van het Doktr Platform en de servers waarop het Doktr Platform draait;
 • Toegangscontrole tot het Doktr platform;
 • Netwerkbeveiliging, inclusief de beveiliging via VPN-verbinding;
 • End-to-endencryptie: uw chatberichten die betrekking hebben op uw gezondheid(stoestand) worden geëncrypteerd waardoor deze slechts zichtbaar zijn voor u en voor uw Zorgverlener;
 • Beveiligingsmonitoring om bedreigingen te detecteren en erop te reageren;
 • Veilige back-ups en herstel;
 • Beveiligingstests voor kwetsbaarheden;

Het ondersteunend personeel dat toegang heeft tot uw  gegevens is gebonden aan een wettelijke of contractuele beroepsgeheimhoudings-/vertrouwelijkheidsplicht. 

De persoonsgegevens die intern of extern worden doorgegeven zoals uiteengezet in deze rubriek, kunnen ook worden verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt. Indien uw persoonsgegevens naar een dergelijk land worden doorgegeven, zal Doktr ervoor zorgen om gepaste waarborgen in te stellen die garanderen dat een dergelijke overdracht op wettige wijze gebeurt. U kunt in dit verband om bijkomende informatie verzoeken en een kopie van de toegepaste waarborgen verkrijgen door uw rechten uit te oefenen zoals hieronder uiteengezet. 

G. Wat zijn cookies (en verwante technologieën) en hoe worden zij gebruikt? 

Met betrekking tot de cookies die door de App worden gebruikt, verwijzen wij u naar de volgende informatie: Deze pagina

 

H. Wat zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik die uitoefenen? 

U hebt het recht op toegang tot, correctie van en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik of de verwerking ervan of deze beperken. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en uw keuzes wijzigen. U kunt verzoeken dat de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt aan u worden teruggegeven of aan iemand anders worden overgedragen. U kunt uw privacyvoorkeuren aangeven via de App. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

In het algemeen raden wij u aan uw vraag te richten aan Doktr. Voor informatie met betrekking tot de teleconsultatie die u had met een Zorgverlener, moet u echter uw vraag richten tot uw Zorgverlener aangezien alleen hij/zij toegang heeft tot die informatie. 

1.  U kan inzage krijgen in uw persoonsgegevens

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Doktr of Zorgverleners zullen u dan een overzicht bezorgen van de persoonsgegevens die zij over u verwerken. Wij zullen u ook bijkomende informatie geven over bijvoorbeeld de reden waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, de soorten derden met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld, enz. 

2.  U kan uw persoonsgegevens verbeteren 

Als u merkt dat bepaalde gegevens die Doktr over u verwerkt niet langer correct of onvolledig zijn, kan u contact opnemen met onze klantendienst zoals hieronder uiteengezet. U kan echter rechtstreeks uw e-mailadres aanpassen in de App via de rubriek "Meer". 

Alle andere identificatie- en contactgegevens worden verzameld via Itsme®  en kunnen niet door Doktr worden gewijzigd. Zo kunnen wij ons ervan verzekeren dat u de juiste persoon bent. 

Doktr kan ook geen informatie wijzigen die door u via de App is verstrekt in het kader van de teleconsultatie. 

Binnen 24 uur na uw teleconsultatie kan uw Zorgverlener eventuele informatie verbeteren. U kan contact opnemen met de klantenservice om uw Zorgverlener te bereiken. 

3.  U kan uw persoonsgegevens laten verwijderen 

In bepaalde gevallen (bv. als u vermoedt dat Doktr uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt), kan u vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. In sommige gevallen kunnen Doktr of Zorgverleners bepaalde persoonsgegevens niet wissen omdat zij wettelijk verplicht zijn die gegevens te bewaren. 

4. U kan bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde persoonsgegevens 

U kan zich (zonder motivatie) verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden via de App. Indien u een specifieke reden heeft (gemotiveerd verzoek), kan u zich verzetten tegen het gebruik door Doktr van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan deze die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het naleven van een wettelijke verplichting (bv. fraudebestrijding). In geval van een gerechtvaardigd verzoek zal Doktr het gebruik van uw persoonsgegevens stopzetten tenzij wij dwingende redenen hebben om ze te blijven gebruiken. 

5.   U kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen 

U kunt onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. 

6.  U kan een eerder gegeven toestemming intrekken 

Wanneer u uitdrukkelijk toestemming geeft om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken, kunt u de eerder gegeven toestemming op elk moment vrij intrekken. U kunt dit doen via deze link, zoals vermeld in de FAQ

7.   U kan uw keuze op elk moment wijzigen 

Houd er rekening mee dat wanneer u uw instellingen in de App wijzigt, uw wijziging mogelijk niet onmiddellijk zichtbaar is in de App, aangezien het enige tijd kan duren voordat de wijziging in onze systemen en databases is verwerkt. 

8.   U kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen ("dataportabiliteit") 

U kunt persoonsgegevens die u aan Doktr of Zorgverleners hebt verstrekt (bv. contactgegevens) overdragen aan uzelf of aan een derde partij. In dit verband kunt u vragen om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking. 

9.    Hoe kan u deze rechten uitoefenen? 

Om uw Zorgverlener te raadplegen, neemt u rechtstreeks contact met hem/haar op via de contactgegevens die de Zorgverlener tijdens de teleconsultatie heeft verstrekt of neemt u contact op met  customerservice@doktr.be om de relevante contactgegevens te achterhalen. 

Om uw recht op inzage en correctie uit te oefenen of om uw toestemming in te trekken, raadpleeg de FAQ of de privacy instellingen op de App. U kunt ook zelf uw account op de App verwijderen, waardoor alle accountgegevens zullen worden gewist. Indien één van de voorgaande mogelijkheden niet werkt, of indien u andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@doktr.be of per post:  Data Protection Office, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de juiste persoon wordt gedaan, zal u worden gevraagd uw identiteit te bewijzen. Indien nodig kan aanvullende informatie worden gevraagd om u individueel te identificeren. 

In principe zal binnen 30 dagen op uw verzoek worden geantwoord. Deze termijn begint te lopen zodra u alle informatie heeft verstrekt die nodig is om aan uw verzoek te voldoen. De termijn van 30 dagen kan worden verlengd tot maximaal 60 dagen, afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de verzoeken. U zult op de hoogte worden gehouden van elke vertraging in het antwoord binnen de oorspronkelijke termijn. 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van Doktr, kunt u ons dit laten weten bij de dienst  Data Protection Office , hetzij per e-mail: privacy@doktr.be of per post:  Data Protection Office Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel. 

10.    U kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord dat u van Doktr of de Zorgverlener hebt ontvangen, of indien u het niet eens bent met ons standpunt, kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit.

I. Wijzigingen in het privacybeleid 

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt 17 januari 2024. Wij zullen u op de hoogte brengen indien wijzigingen een impact op u hebben

Ons privacybeleid kan in de toekomst worden uitgebreid of aangepast (bijv. in verband met nieuwe ontwikkelingen). Om die reden raden wij u aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Wij zullen u echter telkens op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 

J. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Doktr

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u hier contact opnemen met het Data Protection Office: 

E-mail: privacy@doktr.be 

Adres:  Data Protection Office, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel 

Vrouw gebruikt Doktr-app op smartphoneScreenshot van de Doktr-app

Raadpleeg snel een erkende huisarts via je smartphone

 • Zonder afspraak
 • Waar je ook bent
 • Digitale voorschriften en ziektebriefjes
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code Doktr-app
Scan en download Doktr