Vanaf 2024: Nieuwe wetgeving omtrent ziekte tijdens vakantie

6 november 2023

Vanaf 1 januari 2024 treden aanzienlijke veranderingen in werking in de wetgeving over ziekte van werknemers tijdens hun vakantie. Door deze wijziging krijgen ze de mogelijkheid om ziektedagen die zich voordoen tijdens hun vakantieperiode op te nemen met gewaarborgd loon.

In dit artikel verkennen we de implicaties van deze veranderingen voor werkgevers en werknemers en hoe Doktr hiervoor een oplossing kan bieden. Lees verder en ontdek welke voordelen deze nieuwe aanpak heeft voor zowel werkgevers als medewerkers.

Ziekteverzuimwetgeving 2024 DoktrZiekteverzuimwetgeving 2024 Doktr

Veranderingen in de wetgeving vanaf 1 januari 2024

Op 31 juli 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 juli 2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid.

Door deze wetswijziging krijgen werknemers vanaf 1/1/2024 de mogelijkheid om ziektedagen op te nemen die zich voordoen tijdens hun vakantieperiode. Ook moet er gewaarborgd loon uitbetaald worden, ook tijdens een collectieve jaarlijkse vakantie.

De medewerker heeft bovendien het recht om die verloren verlofdagen later op te nemen in hetzelfde vakantiejaar. Dit geldt ook voor andere vormen van arbeidsonderbreking waardoor de vakantie wordt onderbroken, zoals een arbeidsongeval, beroepsziekte, moederschapsrust of geboorteverlof. De lopende vakantieperiode wordt wel niet automatisch verlengd. Hiertoe moet de werknemer toestemming vragen aan de werkgever.

Vereisten voor de werknemer

Om hier aanspraak op te kunnen maken moet de werknemer voldoen aan een aantal vereisten.
Vooreerst moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van het verblijfadres als deze verschilt van het thuisadres (bv. wanneer in het buitenland op vakantie).

Daarnaast moet verplicht een geneeskundig getuigschrift aangeleverd worden, binnen de termijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Indien hierover geen voorzieningen zijn, geldt de wettelijke termijn van 2 werkdagen. Deze verplichting geldt altijd in deze context, ook als de werknemer buiten de vakantieperiode een vrijstelling geniet voor het aanleveren van een attest (bv. voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid).

Wilt de werknemer de gerecupereerde vakantiedagen laten aansluiten op de lopende vakantieperiode en deze zo verlengen? Deze verlenging is niet automatisch en moet door de werknemer binnen dezelfde termijn aangevraagd worden.

Vereisten voor het geneeskundig getuigschrift

Het ziekteattest dient de volgende informatie te bevatten:

 • De mate van arbeidsongeschiktheid
 • De vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid
 • Of de werknemer al dan niet in staat is zich te verplaatsen

Ondanks dat de wet de mogelijkheid voorziet een specifiek model van getuigschrift te creëren, zal het gebruik ervan facultatief zijn. Het koninklijk besluit om dit te regelen is bij het schrijven van deze blog nog in voorbereiding.

Wat betekent dit voor de werkgever en HR-procedures?

Deze nieuwe wetgeving heeft aanzienlijke implicaties voor bedrijven. Allereerst zullen zij een procedure moeten uitwerken met betrekking tot:

 • Het medium en de manier waarop de verblijfplaats en het geneeskundig getuigschrift gedeeld moeten worden, ook vanuit het buitenland  
 • De controle van het attest in lijn met de voorwaarden
 • De verwerking van ziektedagen en de compensatie ervan met verlofdagen
 • De vraag tot verlenging van de lopende vakantieperiode
 • De medische controle

Het uitvoeren van medische controles, zeker in het buitenland, en het controleren van digitaal verkregen attesten is echter geen evidentie. Hierdoor ontstaat er nood voor werkgevers om zeker te kunnen zijn van de authenticiteit en de geldigheid van het attest. Ook de interpretatie van attesten uitgegeven door een buitenlandse arts (bv. in een andere taal) zullen een uitdaging vormen. Gezien de specifieke inhoudsvereisten bestaat ten slotte het gevaar dat het attest niet conform is.

Efficiënte aanpak met Doktr

Doktr, de app waarmee je digitaal een erkende Belgische huisarts kunt raadplegen, biedt een uitstekende oplossing voor bedrijven en hun werknemers om het verplichte geneeskundig getuigschrift te verkrijgen, ook wanneer de werknemer zich in het buitenland bevindt.

Toegankelijke zorg op afstand – snelle en kwalitatieve zorg op afstand via smartphone, waardoor bij ziekte binnen de termijn een conform certificaat kan worden verkregen.

Administratieve efficiëntie – conforme digitale getuigschriften in het Nederlands of Frans naar de Belgische standaard. Zonder bijkomende administratieve last, zowel voor de werkgever als werknemer.

Objectieve medische evaluatie – zorgvuldig geselecteerde en erkende Belgische artsen die een onpartijdige medische evaluatie garanderen. Geen toerisme voor certificaten mogelijk dankzij onze duidelijke richtlijnen en visuele evaluatie via videoconsultatie.

Toegankelijke zorg van erkende Belgische zorgverleners dankzij Doktr  

Met de nieuwe regel die vanaf 1 januari 2024 van kracht gaat, zullen werkgevers snel meer duidelijkheid over de procedures rond ziekte tijdens vakanties moeten creëren. De invoering van Doktr als oplossing voor het verkrijgen van het verplichte getuigschrift, brengt aanzienlijke voordelen met zich mee:

 •  Toegankelijke zorg voor de werknemers in het Nederlands of Frans, waar ze ook zijn
 • Ontvangst van conforme getuigschriften naar Belgische standaard
 • Medische evaluatie door erkende Belgische huisartsen, die strenge richtlijnen volgen rond het verschaffen van voorschriften en attesten op afstand
 • Een objectiviteitsgarantie, zonder nood tot medische controle in het buitenland

Deze oplossing is een welkome verlichting voor zowel werkgevers als medewerkers, en draagt bij aan een efficiënter ziekteverzuimbeleid tijdens vakantieperiodes.

Overtuigd? Neem contact met ons op via info@doktr.be

Vrouw gebruikt Doktr-app op smartphoneScreenshot van de Doktr-app

Raadpleeg snel een erkende huisarts via je smartphone

 • Zonder afspraak
 • Waar je ook bent
 • Digitale voorschriften en ziektebriefjes
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code Doktr-app
Scan en download Doktr