Wedstrijdreglement

Art. 1 Voorwaarden van de wedstrijd

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Doktr BV.

Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen. Het reglement is beschikbaar op www.doktr.be/

 

Art. 2 Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs

De wedstrijd loopt van 30 april 2024 tot en met 14 mei 2024.

Deelnemers dienen de wedstrijdvragen correct te beantwoorden. Indien niemand het juiste antwoord geeft, wint de deelnemer het die het antwoord het dichtst benadert.

Indien er een ex-aequo vastgesteld wordt, dan haalt de deelnemer het die het eerst het antwoord doorstuurde.

De prijs bestaat uit een Google Pixel Watch 2. De prijs is ondeelbaar en dient aanvaard te worden, zoals deze wordt toegekend. In geen geval kan de prijs omgeruild worden tegen andere producten of speciën. De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Winnaars worden per persoonlijk bericht via het social media kanaal van de wedstrijd verwittigd. Indien de winnaar niet reageert binnen 2 weken, vervalt zijn recht op de prijs.

 

Art. 3 Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd staat open voor iedereen, met uitzondering van:

- personeelsleden van Doktr;

- alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de wedstrijd;

- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten personen. 

Deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn en moeten woonachtig zijn in België.

Doktr kan op elk moment een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten, in geval 1 of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd, of in geval er sprake is van misbruik (bijvoorbeeld deelnames d.m.v. een script, …), misleiding of deelname ter kwader trouw.

 

Art. 4 Identificatie

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt.

Doktr kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.

Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

 

Art. 5 Aansprakelijkheid

Doktr is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden.           

Doktr kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de prijs. De winnaar zal zich in dat geval dienen te richten tot de producent van de prijs.

Doktr is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van prijzen.

Doktr kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de wedstrijd gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten haar wil.

Doktr kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

In geval van wedstrijd via het internet: deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij Doktr worden ingediend betreffende die beperkingen.

 

Art. 6 Toestemming recht op afbeelding

Deelnemers stemmen uitdrukkelijk in met de publicatie van hun naam in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op iets anders dan de wedstrijdprijs.

 

Art. 7 Privacy

De gegevens van persoonlijke aard die de deelnemers communiceren aan Doktr zullen opgeslagen worden in de databanken van Doktr (Albert II Laan 27, 1030 Brussel). Ze zullen gebruikt worden in het kader van de wedstrijd en met akkoord van de deelnemer, in het kader van informatiecampagnes of de promotie van producten en diensten van Doktr. De gegevens worden behandeld overeenkomstig de privacy policy van Doktr, die deelnemers informeert over hoe ze hun parameters inzake privacy kunnen aanpassen.

 

Art. 8 Toezicht en beslissingen

Doktr houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.

In geval van deelname via een smartphone kunnen het merk achter het besturingssysteem van de smartphone en het merk van de smartphone niet worden beschouwd als sponsor of op enige wijze betrokken bij de wedstrijd.

Er worden in geen geval mondelinge, noch schriftelijke inlichtingen verstrekt

Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd : Doktr BV, Koning Albert II-laan 27, te 1030 Brussel.

Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle rechten voorbehouden, Doktr, 15 april 2024.

Vrouw gebruikt Doktr-app op smartphoneScreenshot van de Doktr-app

Raadpleeg snel een erkende huisarts via je smartphone

  • Zonder afspraak
  • Waar je ook bent
  • Digitale voorschriften en ziektebriefjes
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code Doktr-app
Scan en download Doktr