Privacybeleid voor doktr App

Privacy is belangrijk voor u - en ook voor ons. Daarom respecteren wij uw privacy.

Belangrijk

Het is nu bijna een jaar geleden dat Proximus Doktr lanceerde. Wij hebben besloten een nieuwe vennootschap op te richten, Doktr BV. Dit bedrijf zal onder de meerderheidscontrole van Proximus blijven, gesteund door de Christelijke Mutualiteit en Solidaris. Deze samenwerking moet bijdragen tot de ontwikkeling van een hybride zorgmodel dat klaar is voor de toekomst.

Op 1 juli 2022 zal Proximus de activiteiten met betrekking tot de Doktr app overdragen aan deze nieuwe vennootschap, met inbegrip van de gebruikersdatabank. Deze databank bevat uw persoonsgegevens. De overdracht wordt gerechtvaardigd door het rechtmatige belang van Proximus om ervoor te zorgen dat Doktr BV over alle informatie beschikt die nodig is om de overgedragen activiteiten uit te voeren.

Er zullen geen persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid worden doorgegeven. In dit verband zal uw toestemming worden gevraagd wanneer u voor het eerst inlogt op de Doktr app nadat de teleconsultatie-activiteiten aan Doktr BV zijn overgedragen, d.w.z. vanaf 1 juli 2022.

Tot dan blijft Proximus verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Vanaf 1 juli zal Doktr BV de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke worden.

Om u de applicatie voor medische teleconsultatie (de "App") aan te bieden, werkt Proximus NV naar Belgisch publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel ("Proximus"), zoals vervangen door Doktr BV die op hetzelfde adres zal worden gevestigd ("Doktr BV") vanaf 1 juli 2022 (deze twee entiteiten worden hierna aangeduid als “Doktr” of "wij", "we", "onze") samen met zorgverleners met wie u een teleconsultatie zal hebben (de "Zorgverlener"). De Zorgverlener en Doktr zullen in deze context beide informatie over u ("persoonsgegevens") verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Met dit privacybeleid wil Doktr u meer informatie bieden over de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze App gebruikt en/of onze informatieve Doktr-website bezoekt, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens in dit kader worden gebruikt en met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld. U kunt ook te weten komen hoe u ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt controleren en wat uw rechten in dit verband zijn.

Evenzo wil de Zorgverlener u informeren over de persoonsgegevens die zij over u verzamelt, wat er met die gegevens gebeurt en wat uw rechten in dit verband zijn. Aangezien de communicatie met deze Zorgverlener via de App zal verlopen, is alle relevante informatie ook in dit privacybeleid opgenomen, zodat u over één enkele informatiebron beschikt om te weten te komen wat er met uw persoonsgegevens zal gebeuren in het kader van uw gebruik van de App.

Wij raden u daarom aan dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. U zult snel ontdekken dat het interessante en zeer nuttige informatie bevat. Om het beleid leesbaarder te maken, hebben wij de verschillende onderwerpen onderverdeeld in hoofdstukken, die gemakkelijk te raadplegen zijn met behulp van het keuzemenu.

A. Wie verwerkt persoonsgegevens over u?

In het kader van het gebruik van onze App, verzamelen en gebruiken Doktr en uw Zorgverlener, elk handelend als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, informatie over natuurlijke personen zoals uzelf (ook wel "persoonsgegevens" genoemd).

B. Welke persoonsgegevens verzamelen we, van wie zijn die, en hoe lang bewaren wij die?

Om u toe te laten onze App te gebruiken en om een teleconsultatie met een Zorgverlener mogelijk te maken, hebben Doktr en uw Zorgverlener toegang nodig tot uw persoonsgegevens. Al deze persoonsgegevens worden gedurende een bepaalde tijd bewaard.

C. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Uw persoonsgegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt door Doktr in het kader van het mogelijk maken van een teleconsultatie met een beschikbare Zorgverlener en door de Zorgverlener voor het verlenen van medische zorg.

D. Wettelijke basis die het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens toelaat

Doktr en uw Zorgverlener verwerken elk uw persoonsgegevens enkel als daarvoor een wettelijke basis bestaat. Deze rechtsgrond kan uw toestemming zijn, een wettelijke of contractuele noodzaak, de bescherming van een vitaal belang alsook het afgewogen legitieme belang van Doktr of uw Zorgverlener.

E. Waarom delen wij persoonlijke gegevens met derden en wie zijn deze derden?

Doktr deelt uw gegevens met uw Zorgverlener voor het opzetten van de teleconsultatie en de eventuele opvolging ervan.
Doktr en uw Zorgverlener delen uw persoonsgegevens met derden met wie zij samenwerken.
Wij kunnen worden verplicht om uw persoonsgegevens door te geven. Dat zou het geval zijn wanneer een wet, voorschrift of gerechtelijke procedure (zoals een gerechtelijk bevel) ons daartoe dwingt of op verzoek van de autoriteiten in het kader van een actie op basis van de wet.

F. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De databanken die uw persoonsgegevens bevatten, zijn beveiligd. Updates garanderen een hoog beschermingsniveau. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij passende waarborgen inbouwen om uw persoonsgegevens te beschermen.

G.Wat zijn cookies (en verwante technologieën) en hoe worden zij gebruikt?

Met betrekking tot de cookies die door de App worden gebruikt, verwijzen wij u naar de volgende informatie.Nieuw venster

H. Wat zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik die uitoefenen?

U hebt het recht op toegang tot, correctie van en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik of de verwerking ervan of deze beperken. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en uw keuzes wijzigen. U kunt verzoeken dat de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt aan u worden teruggegeven of aan iemand anders worden overgedragen. U kunt uw privacyvoorkeuren aangeven via de App. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
In het algemeen raden wij u aan uw vraag te richten aan Doktr. Voor informatie met betrekking tot de teleconsultatie die u had met een Zorgverlener, moet u echter uw vraag richten tot uw Zorgverlener aangezien alleen hij/zij toegang heeft tot die informatie.

I. Wijzigingen in het privacybeleid

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt 20 mei 2022. Wij zullen u op de hoogte brengen indien wijzigingen een impact op u hebben.

J. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Doktr

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Data Protection Office via privacy@proximus.com.

Doktr is geen spoeddienst

De huisartsen via de Doktr app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.